Privacy Policy

Medisch Pedicure Ghislaine hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geeft Medisch Pedicure Ghislaine u informatie over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Medisch Pedicure Ghislaine doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Ghislaine houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Medisch Pedicure Ghislaine in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Medisch Pedicure Ghislaine deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Als Medisch Pedicure Ghislaine ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Medisch Pedicure Ghislaine verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij podotherapeut of zorggroep

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Ghislaine de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam (evt. meisjesnaam);
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s); mobiel + privé;
 • e-mailadres; 
 • geboortedatum; 
 • geslacht; 
 • beroep
 • naam + vestigingsplaats huisarts of behandelend (huis)arts;
 • BSN nummer + naam/polisnr, zorgverzekering (indien reumatoïde artritis van toepassing is);
 • gegevens ten aanzien van uw gezondheid

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Medisch Pedicure Ghislaine. Aan de hand van de foto’s kan Medisch Pedicure Ghislaine de voortgang van uw huid en/of nagels beter beoordelen.

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Ghislaine opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum. 

Met het invullen van het informatie formulier geeft u toestemming voor het privacybeleid persoonsgegevens.