Vergoeding zorgverzekeraars

De zorgverzekeringswet kent een vergoeding voor voetzorg bij mensen met een chronische aandoening en een verhoogd risico op ontstaan van voetulcera; dat zit in de basisverzekering. Bij een aantal aandoeningen zijn soms vergoedingen mogelijk uit de aanvullende verzekering.

ProVoet heeft de vergoedingen* voor voetzorg in de verschillende aanvullende verzekeringen in een overzicht gezet https://www.provoet.nl/vergoeding.   Informeer bij uw zorgverzekeraar als u een vraag heeft over uw aanvullende verzekering.  Medisch Pedicure Ghislaine heeft een registratie bij het KRP, echter sinds 2021 heb ik geen contracten meer met podotherapeuten.


* Disclaimer: ProVoet is niet aansprakelijk voor onderstaande informatie, voor jouw persoonlijke situatie en polisvoorwaarden adviseren we je altijd contact op te nemen met jouw eigen zorgverzekeraar.


Verandering voetzorg 2024 / Declaraties via zorgverzekering.                                 Laatste update november 2023

Bericht van ProVoet - november 2023:

Hoewel partijen elkaar op onderdelen lijken te kunnen vinden, is er tussen enkele partijen een impasse ontstaan over de verdere invulling. In een poging deze impasse te doorbreken, zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar het Zorginstituut, de NZa en zorgverzekeraars met de vraag of zij kunnen helpen om deze verschillen van inzicht te overbruggen. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van een onafhankelijke bemiddelaar.

De voetzorgpartijen zijn zich ervan bewust dat er bij hun achterbannen en zorgverzekeraars dringend behoefte bestaat aan meer duidelijkheid. Alle voetzorgpartijen streven daarbij nog steeds naar een gedragen versie van de Zorgmodule. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan daarbij voorop.


Bericht van ProVoet - 22 maart 2023:  Op dit moment wordt alleen medisch noodzakelijke voetzorg bij diabetes en voetzorg bij reumatoïde artritis* deels door de zorgverzekeraars vergoedt. Voor informatie aangaande diabetes verwijs ik u graag naar /behandelingen/tips-diabetische-voet.

Er was sprake dat per 1 januari 2023 meerdere patiëntengroepen onder de basisverzekering zou komen te vallen en voor hen de aanvullende verzekering zou vervallen. De basisverzekerde voetzorg verloopt dan via de podotherapeut die deze voetzorg organiseert en uitvoert samen met medisch pedicures. Echter het zorgprotocol is nog niet goedgekeurd waardoor 2023 een overgangsjaar zal zijn en de bedoeling is dat het per 1 januari 2024 in zal gaan. Deze 'nieuwe wijze' vindt u in het artikel ' Wat zal er gaan veranderen per 1 januari 2024 ? ' onder het bericht van Zorginstituut Nederland.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opmerking aangaande wijziging voetzorg in 2024 !

Bericht Zorginstituut Nederland: Vanaf 1 januari 2024 geldt de basisverzekerde preventieve voetzorg niet alleen voor diabetespatiënten met een verhoogd risico op een voetulcus**, maar ook voor mensen die door andere aandoeningen of als gevolg van een medische behandeling meer risico lopen. Zo meldt het Zorginstituut Nederland in een nieuwe notitie. 

Het Zorginstituut Nederland oordeelt dat preventieve voetzorg bij verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, een kwetsbare huid of verhoogde druk op de huid door een andere aandoening dan diabetes mellitus, ook aangemerkt kan worden als verzekerde zorg van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hetzelfde geldt voor preventieve voetzorg als genoemde klachten worden veroorzaakt door een medische behandeling. Dit kan bijvoorbeeld (maar niet altijd en niet uitsluitend) het geval zijn bij mensen met neuropathie na chemotherapie, verhoogde lokale druk op de huid door een standsafwijking van de tenen na een operatie of door osteosynthese-materiaal.

Voor mensen met in de voorgeschiedenis een voetulcus of amputatie, een inactieve Charcot-voet, eindstadium nierfalen of die een nierdialyse krijgen, geldt dat zij in aanmerking komen voor preventieve voetzorg als zij diabetes mellitus hebben, maar ook als zij dat niet hebben.

De preventieve voetzorg kan niet alleen gedaan worden door podotherapeuten en in diabetische voetzorg gespecialiseerde pedicures. Ook voor registerpodologen is nu een beroepscompetentieprofiel geformuleerd.
Bron: Zorginstituut Nederland


** Voetulcus is een zweer of infectie die in potentie zeer ernstig is omdat het kan leiden tot amputatie of zelfs de dood. Men dacht lange tijd dat er maar één oorzaak was, diabetes mellitus (suikerziekte).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat zal er gaan veranderen per 1 januari 2024 ?

Zoals geschreven geldt 2023 als een overgangsjaar, maar vanaf 2024 is het de bedoeling dat voetverzorging voor risicovoeten op een andere manier gaat 'werken'. Dat betekent dat mensen met andere aandoeningen alleen in vergoede behandeling genomen kunnen worden als vaststaat dat er sprake is van een hoog of zeer hoog risico op het ontwikkelen van ulcera, vergelijkbaar met de risicofactoren bij diabetes mellitus. Dat zijn mensen met:

  • verlies van protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);
  • perifeer arterieel vaatlijden;
  • een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;
  • eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

De bedoeling is dat u eerst uw huisarts bezoekt om te zien of u een verhoogd risico op een voetulcus heeft. Dit geldt dus niet meer alleen voor diabeten maar ook voor mensen die door andere aandoeningen of als gevolg van een medische behandeling meer risico lopen. Een uitzondering hierop wanneer u al met reumatoïde artritis (RA) bent geïndiceerd, dan mag u de huisarts overslaan en mag u zelf een afspraak met een podotherapeut maken. Indien de huisarts heeft besloten dat u een verhoogd risico heeft op een voetulcus dient u een podotherapeut te bezoeken (die mag u zelf kiezen; vertel bij het maken van de afspraak er bij dat de afspraak is om te bepalen of u in 2024 voor declaratie van voetzorg in aanmerking komt) . De podotherapeut bepaalt of er een risico is op een voetulcus en of u voor 'medisch noodzakelijke zorg' in aanmerking komt, middels het bepalen van een zorgprofiel. Het zorgprofiel bepaalt of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. Het kan dus ook zijn dat de podotherapeut geen risico ziet en u daardoor niet meer voor vergoeding in aanmerking komt. Indien u voor medisch noodzakelijke voetzorg in aanmerking komt bepaalt de podotherapeut welke behandeling er door de medisch pedicure plaats mag vinden.  Hierna dient de behandeling plaats te vinden bij een medisch pedicure die bij betreffende podotherapeut is gecontracteerd. De medisch pedicure ontvangt van de podotherapeut een vergoeding voor de medisch noodzakelijke voetzorg.  Ik wijs u er op dat het hier alleen medisch noodzakelijke voetzorg betreft, indien u een volledige behandeling wenst bij uw medisch pedicure dient u een aanvullend bedrag te betalen aan uw medisch pedicure.


Medisch Pedicure Ghislaine zal geen contract aan gaan met podotherapeuten wat ik hierbij graag wat wil verduidelijken. Ik ben van mening dat deze manier van werken de zorg onnodig duurder maakt (een extra persoon, kost immers meer geld) en dat er bij verschillende disciplines, zoals huisartsen en podotherapeuten,  extra werk komt waardoor kosten hoger zullen worden. Dit heb ik  immers ook bij de diabetische voetzorg gezien waarvan de kosten jaar na jaar hoger werden. Het gevolg was dat het zorgprofiel werd aangepast en hierdoor een steeds kleinere groep diabeten nog 'recht' had op medisch noodzakelijke voetzorg. In de tijd dat ik gecontracteerd was heb ik het een en ander gezien en meegemaakt waardoor ik besloten heb om vanaf 2021 geen contract meer aan te gaan met een podotherapeut. Een voorbeeld hiervan is iemand die 'recht' had op gecontracteerde diabetische voetzorg, meer dan een half jaar geen diabetische voetzorg heeft gehad omdat de podotherapeut niet voldoende gecontracteerde medisch pedicures had (dit i.v.m. het tekort aan medisch pedicures). 

Voor de duidelijkheid: ik houd mijn accreditatie en mijn kennis voor de risicovoet wel up-to-date echter vanaf 2024 dient u, wanneer u in mijn praktijk komt voor uw behandeling, de kosten voor deze behandeling zelf te bekostigen.


Tip: Wellicht is het handig om vooraf bij de podotherapeut een overzicht van de bij hem/haar gecontracteerde medisch pedicures te vragen. Zoals u weet hebben veel medisch pedicures momenteel een cliëntenstop. Zodat, indien u in aanmerking komt voor gecontracteerde voetzorg, u tijdig op zoek kunt gaan naar een medisch pedicure die nog plaats heeft en een contract met uw podotherapeut heeft.


Voor de duidelijkheid: dit gaat pas gelden vanaf 1 januari 2024 en dit is de informatie die mij nu bekend is. Wellicht gaat hier nog iets in veranderen maar ik vraag u dit zelf mede in de gaten te houden. Indien er 'nieuws' is plaats ik dit op deze pagina en zal ik de datum van update, welke rechtsboven deze pagina staat, wijzigen.


Ik wil u er op wijzen dat u ten alle tijden zelf verantwoordelijk blijft wat betreft de inhoud van uw zorgverzekering.